Sống an nhiên (Living peacefully)

Sống an nhiên chính là một loại tu dưỡng, là khởi điểm của hạnh phúc. Biết đủ và không tham, biết đủ và không cầu. Không cầu tự khắc sẽ đến vì đó là thứ ta xứng đáng được nhận. Không cầu thì thứ không đến cũng không làm ta tổn thương, thất vọng vì nó vốn dĩ không thuộc về ta.
Chung quy thì đi đến cùng mới gọi là người của nhau mãi mãi. Nhưng chúng ta đã đi một quãng đường đủ xa, để cả khi nhắm mắt cũng hiểu bạn của mình cần gì, nghĩ gì, muốn điều gì và giờ đang ra sao. Nên đừng để lộ lớp phù sa ấy. Hãy an nhiên.

Living peacefully is a kind of cultivation, the starting point of happiness. Knowing enough and not being greedy, knowing enough and not asking. Don’t ask for it will come automatically because that’s what we deserve. If we don’t ask for it, things won’t come and won’t hurt or disappoint us because it doesn’t inherently belong to us.
In general, go to the end to call each other’s people forever. But we’ve come a long way, so that even when we close our eyes, we can understand what our friends need, think, want and where they are now. So don’t reveal that silt layer. Be at peace.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0944727593